Skolan

Barn eller elev?

Du som går i skolan eller på fritids ska inte behöva diskrimineras. Det finns en lag som skyddar dig!

Läs mer om barns och elevers rättigheter

Skolledning?

Du som arbetar på en förskola, skola eller ett fritidshem får inte diskriminera barnen och eleverna där. Enligt läroplanerna måste du också arbeta för jämställdhet. Du som är rektor, skolledare eller föreståndare har ett särskilt ansvar för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet i din verksamhet. JämO kan ge dig råd och stöd så att du kan få hjälp med att leva upp till lagens krav!

Läs mer om förskolans och skolans skyldigheter

Barn- och elevskyddslagen

JämO övervakar att lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, den så kallade barn- och elevskyddslagen, följs. Barn- och elevskyddslagen gäller i förskolan, skolan och i skolbarnomsorgen. Lagen förbjuder diskriminering och kräver att förskolor och skolor aktivt arbetar för likabehandling av barn och elever. Förskolor och skolor ska också motverka och förebygga trakasserier och annan kränkande behandling (till exempel mobbning). Lagen skyddar alla barn och elever oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Observera att även transsexuella omfattas av lagen. JämO har hand om de delar av lagen som rör kön.

Länk till Barn- och elevskyddslagen

Vad räknas som skola?

Lagen gäller förskolan, grundskolan, gymnasiet, särskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning (Komvux), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (Särvux) och Svenskundervisning för Invandrare (SFI). Lagen gäller även skolbarnomsorgen (fritids). Även skolhälsovården omfattas. Folkhögskolor omfattas inte.

Lagen gäller både kommunala skolor och friskolor.