Internationellt

Sverige har i internationell jämförelse nått långt på jämställdhetens område i många avseenden. Men mycket återstår innan kvinnor och män verkligen har samma rättigheter.

JämO övervakar inte jämställdhetsfakta och statistik i andra länder. UNDP, FN:s globala nätverk för utveckling ger varje år ut en så kallad Human Development Report, där man bland annat rankar länder efter jämställdhetsutveckling.

Länk till UNDP

EU

EU har sex prioriterade områden för jämställdheten under åren 2006-2010:

 • att skapa samma möjligheter till ekonomiskt oberoende för kvinnor och män
 • att skapa bättre möjligheter att förena arbetsliv, privatliv och familjeliv
 • att verka för en jämn könsfördelning i beslutsfattandet
 • att utrota könsrelaterat våld och människohandel
 • att bryta stereotypa könsrollsmönster i samhället
 • att främja jämställdhet utanför EU

Eurostat, EU:s statistikbyrå, publicerar statistik uppdelat på kvinnor och män i medlemsstaterna.

Länk till Eurostat

Några fakta:

Världen:

 • Av världens 1,3 miljarder fattiga människor är uppskattningsvis 70 procent kvinnor.
 • Av världens 27 miljoner flyktingar är uppskattningsvis 70 procent kvinnor och barn.
 • FN-konventionen från 1979 om avskaffande av diskriminering av kvinnor – som ofta benämns som det grundläggande dokumentet om kvinnors mänskliga rättigheter – har nu ratificerats av 170 länder.
 • Det första landet som gav kvinnor rösträtt var Nya Zeeland. Det var 1893.
 • Endast 24 kvinnor valdes till stats- eller regeringschefer under 1900-talet.
 • Inom hela EU är förvärvsfrekvensen för kvinnor cirka 56 procent. Arbetslösheten är dessutom högre för kvinnor (9,7 procent) än för män (7,8 procent).
 • 60 procent av de barn som inte går i skolan är flickor/kvinnor.
 • Kvinnor tjänar i genomsnitt tre fjärdedelar av vad män gör. Detta gäller också för alla de nordiska länderna.
 • I de flesta länder har dubbelt så många kvinnor som män oavlönade arbeten.
 • Varje år utsätts två miljoner flickor för könsstympning.
 • Över hela världen upplever mellan 10 och 69 procent av alla kvinnor att de utsätts för någon form av våld av sin partner.
 • Nästan hälften av de kvinnor som dör till följd av våld blir ihjälslagna av sin nuvarande eller tidigare partner.

Sverige i världen:

 • I början av 1995 bildades världens första regering med lika många kvinnor som män. Det var i Sverige.
 • Sverige ligger på tredje plats i världen vad gäller förhållandena mellan kvinnor och män enligt UNDP:s index över makt, inflytande och inkomst. Norge och Danmark ligger etta respektive tvåa. Fyra är Island och femma Finland. Saudiarabien, Bangladesh och Yemen ligger sist av de länder som är listade.
 • Kvinnor i Sverige har en mycket hög förvärvsfrekvens internationellt sett (cirka 79 procent i arbete). Men svenska kvinnor jobbar också mycket deltid. Cirka 33 procent av kvinnorna som förvärvsarbetar inom EU jobbar deltid. I Sverige är motsvarande siffra högre, cirka 40 procent.
 • Sverige har en av de mest könssegregerade arbetsmarknaderna i världen.
 • Sverige har flest andel kvinnliga studenter på högskola och universitet i EU (59,6 procent av alla studenter), efter Estland, Lettland och Litauen.