Claes Borgström

JämO nr 4, Claes Borgström

claesborgstromClaes Borgström har också fortsatt att i offentligheten föra diskussionen om AD, arbetsdomstolen, är bäst lämpad att döma i könsdiskrimineringsmål. Debatten har lett till att frågan förts till den parlamentariska kommittén om en sammanhållen diskrimineringslagstiftning.

JämOs verksamhetsområde har utvidgats. Den 1 mars 2002 trädde lagen om likabehandling av studenter i högskolan i kraft och gav JämO ytterligare en arbetsuppgift. Lagen syftar till att främja lika rättigheter för studenter och sökande och motverka diskriminering på grund av kön, etnisk och religiös tillhörighet, sexuell läggning eller funktionshinder. JämOs uppgift är att övervaka jämställdhetsdelen av lagen. De övriga diskrimineringsgrunderna har DO, HO och HomO tillsyn över.

Under 2005 utvidgades JämOs verksamhetsområde ännu mer, då JämO även fick tillsyn över diskrimineringsgrunden kön i Lagen om förbud mot diskriminering. Det innebär att man numera kan anmäla till JämO om man blivit könsdiskriminerad i samband med varor, tjänster, bostäder, arbetsmarknadspolitisk verksamhet, start och bedrivande av näringsverksamhet, medlemskap eller medverkan i arbetstagar-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer och förmåner som sådana medlemmar kan ha rätt till, socialförsäkringen och anslutande bidragssystem samt arbetslöshetsförsäkringen.

Jämställdhet i skolan, möjligheten att förena förvärvsarbete och föräldraskap, arbete för att påverka EG-rätten, internationella utblickar m.m. är andra verksamhetsområden som under Claes Borgströms ledning blivit prioriterade av JämO.

Liksom den alltid lika aktuella frågan om jämställda löner. Jämställdhetslagens förtydligade och skärpta krav från den 1 januari 2001 på arbetsgivarna att göra lönekartläggningar och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män är bakgrunden till att JämO hösten 2002 genomförde sin största enskilda granskning någonsin av arbetsgivares målinriktade aktiva åtgärder. 500 privata arbetsgivares lönekartläggningsarbete granskades. 11 statliga myndigheter, regeringskansliet och en mängd enskilda arbetsgivare blev föremål för granskning, rådgivning och utbildning.

2002 inleddes kampanjen barn OCH jobb, som ska motverka diskriminering i samband med graviditet och föräldraskap. Första året ägnades helt åt att informera om förbudet att diskriminera gravida. Under året fick JämO ta emot 23 anmälningar om diskriminering på grund av graviditet (dubbelt så många som året innan och 6 gånger så många som tidigare år). Föräldraskapskampanjen inleddes under 2003. Kulturprojektet (där JämO granskade Jämställdhets- och eller likabehandlingsplaner hos ett antal arbetsgivare och lärosäten med central betydelse för kulturutbudet i Sverige) påbörjades under 2004. Under 2005 kommer ett projekt om sexuella trakasserier och könskränkningar i arbetslivet inledas.