Förordning

Förordning (1991:1438) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen med ändringar t.o.m. 2005:484 införda

Uppgifter

1 § Jämställdhetsombudsmannen har de uppgifter som anges i jämställdhetslagen (1991:433), lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan och lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering.

I uppgifterna ingår

1. att i första hand genom rådgivning och upplysning, överläggningar med enskilda parter och organisationer eller genom andra lämpliga åtgärder verka för att lagarnas föreskrifter frivilligt följs,

2. att efter anmälan eller på eget initiativ ta upp ärenden om underlåtenhet av en arbetsgivare, ett universitet eller en högskola att följa lagarnas föreskrifter om aktiva åtgärder och, när ombudsmannen finner att resultat inte kan nås genom en frivillig överenskommelse med en arbetsgivare, göra framställning om vitesföreläggande hos Jämställdhetsnämnden enligt 35 § jämställdhetslagen,

3. att i tvister enligt jämställdhetslagen på begäran hjälpa de arbetstagare och arbetssökande som inte företräds av en arbetstagarorganisation med de åtgärder som ombudsmannen anser motiverade samt föra talan vid Arbetsdomstolen, när ombudsmannen finner att en dom i tvisten är betydelsefull för rättstillämpningen eller det annars finns särskilda skäl för det,

4. att i tvister enligt lagen om likabehandling av studenter i högskolan på begäran hjälpa studenter och sökande med de åtgärder som ombudsmannen anser motiverade samt föra talan i en tvist enligt 17 § nämnda lag,

5. att i tvister enligt lagen om förbud mot diskriminering på begäran hjälpa enskilda med de åtgärder som ombudsmannen anser motiverade samt föra talan i en tvist enligt 20 § nämnda lag, och

6. att informera allmänheten och på andra lämpliga sätt medverka i strävandena att främja jämställdhet i arbetslivet och på de andra områden som avses i lagen om förbud mot diskriminering.

Jämställdhetsombudsmannen skall också genom rådgivning och information verka för jämställdhet inom skolväsendet, högskolan, arbetsmarknadsutbildningen och andra utbildningsformer. Förordning (2005:484).

2 § Har upphävts genom förordning (1996:618)

Verksförordningens tillämpning

3 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Jämställdhetsombudsmannen:

2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

3 § om myndighetens ledning,

16 § om medverkan i EU-arbetet,

17 och 18 §§ om myndighetens organisation,

23-26 §§ om ärendenas handläggning,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut, och

32 § om anställningar. Förordning (1996:618).

4 § Jämställdhetsombudsmannen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322) om myndighetschefens ansvar och uppgifter samt revisionsberättelse.Förordning (1996:618).

Ärendenas handläggning

5 § Ärendena avgörs av jämställdhetsombudsmannen.

Ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av jämställdhetsombudsmannen får dock avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

6 § Vitesföreläggande enligt 34 § jämställdhetslagen (1991:433) skall delges arbetsgivaren.

Vitesföreläggande får delges enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) bara om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

7 § Jämställdhetsombudsmannen får bevilja den som på kallelse har inställt sig för att höras under utredningen av ett ärende skälig ersättning av allmänna medel för kostnader för resa och uppehälle.

Tjänstetillsättning

8 § har upphävts genom förordning (1996:618).

Överklagande

9 § Jämställdhetsombudsmannens beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

– lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

– andra föreskrifter.

10 § Jämställdhetsombudsmannens beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet.