Om JämO

JämO var en statlig myndighet som övervakade att kvinnor och män har lika rättigheter oavsett kön. JämO såg över rättigheterna i arbetslivet, i högskolan, inom skolväsendet samt inom vissa andra områden, till exempel när man tagit del av tjänster, arbetsmarknadspolitisk verksamhet eller socialförsäkringen. Man kunde också anmäla till JämO om man ansåg att man hade blivit orättvist behandlad i samband med sin föräldraledighet.

JämO övervakade att fem lagar följdes. Jämställdhetslagen gällde villkoren i arbetslivet. Lagen om likabehandling av studenter i högskolan rörde villkoren på högskolor och universitet. Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever gällde villkoren i skolan, bland annat på förskolan, särskolan och inom skolbarnomsorgen. Enligt lagstiftningen i dessa lagar var arbetsgivare, högskolor och skolor skyldiga att aktivt främja jämställda villkor och förebygga könsdiskriminering.

JämO hade också tillsyn över de delar som rörde kön i lagen om förbud mot diskriminering samt övervakade förbudet mot missgynnande i föräldraledighetslagen.

JämO granskade kontinuerligt det aktiva jämställdhetsarbetet i arbetsliv, på högskolor och på skolor. JämO utredde också anmälningar om bristande jämställdhetsarbete, könsdiskriminering och sexuella trakasserier.

JämOs verksamhet

JämO hade ett anslag på 28 miljoner kronor för år 2007. Detta ingick i JämOs uppgifter:

Utöva tillsyn

JämOs huvudsakliga uppgift var att se till att de fem lagarna följdes. JämO utarbetade metoder och gav råd och utbildning till arbetsgivare, högskolor och skolor så att de kunde följa jämställdhetslagens, likabehandlingslagens samt barn-och elevskyddslagen krav om aktivt och målinriktat jämställdhetsarbete. JämO utövade också tillsyn över att kraven uppfylldes genom att granska jämställdhetsplaner, lönekartläggningar och likabehandlingsplaner.

JämO tog också emot och utredde anmälningar om de förbud mot könsdiskriminering och trakasserier som fanns i jämställdhetslagen, lagen om likabehandling i högskolan, lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever samt lagen om förbud mot diskriminering. JämO utredde också anmälningar från föräldralediga som ansåg att de blivit missgynnade i samband med sin föräldraledighet.

Information

I JämOs uppgifter ingick också att genom information öka kunskaperna om de fem lagarna och främja jämställdhet i arbetslivet, högskolan, skolväsendet, arbetsmarknadsutbildningar, andra utbildningsformer samt flera andra samhällsområden.

Länk till Material (ej aktuell längre)

Länk till Pressrum (ej aktuell längre)

Länk till JämOs tidning Jämsides

Utbildning

JämO anordnade utbildningar för arbetsgivare, fackliga representanter och andra som arbetar med jämställdhet.

Länk till Utbildningar (ej aktuell längre)

Projekt

JämO arbetade ibland i projektform för att lyfta fram och göra koncentrerade insatser inom angelägna områden.

Några exempel på situationer där du kunde få hjälp av JämO

 • Din arbetsgivare vill inte göra en jämställdhetsplan.
 • Din högskola vill inte göra en lika-behandlingsplan
 • Din skola vill inte göra en likabehandlingsplan
 • Du är arbetsgivare och vill ha en jämställd arbetsplats men saknar rutiner och arbetssätt.
 • Du ska kartlägga löneskillnader på ditt företag men vet inte hur man känner igen likvärdiga arbeten.
 • Du tycker att din högskola eller skola behandlar manliga och kvinnliga studenter/elever olika.
 • Du blev av med jobbet när du blev gravid.
 • Du blev av med din provanställning när du ville vara föräldraledig
 • Du har lägre lön än en arbetskamrat fast ni har likartade arbetsuppgifter och tror att det kan ha samband med kön
 • Jobbet du sökte gick till en annan person fast du har bättre meriter och du tror att det kan ha samband med kön.
 • Du är fackligt förtroendevald och undrar hur du kan hjälpa en av dina medlemmar som utsatts för sexuella trakasserier.
 • Du blir sexuellt trakasserad av en lärare på din högskola
 • Du blir sexuellt trakasserad av en lärare eller annan personal på din skola
 • Du tycker att din skola behandlar tjejer och killar olika
 • Du sitter i ledningen för en högskola eller skola och har samma problem.
 • Du kom inte in på en högskoleutbildning och misstänker att det har samband med ditt kön
 • Du har fått betala ett högre pris för en vara/tjänst/bostad eller på annat sätt blivit särbehandlad på grund av ditt kön.
 • Du har inte fått ett lån från banken för att starta eget företag och misstänker att det beror på ditt kön.
 • Ditt fackförbund har olika villkor för kvinnor och män.
 • Försäkringskassan tar hänsyn till ditt kön i beviljandet av exempelvis sjukersättning eller rehabiliteringsåtgärder.

Länkar till fördjupad information (ej aktuell längre)

Främja jämställdhet

Läs mer om att främja jämställdhet i arbetslivet

Läs mer om att främja jämställdhet i högskolan

Läs mer om att främja jämställdhet i skolan

Könsdiskriminering

Läs mer om könsdiskriminering i arbetslivet

Läs mer om könsdiskriminering i högskolan

Läs mer om könsdiskriminering i skolan

Läs mer om könsdiskriminering inom andra samhällsområden

Föräldraledig

Läs mer om missgynnande av föräldralediga