Länkar

Här finns länkar till ett urval av myndigheter och organisationer som arbetar med frågor som ligger JämOs verksamhet nära.

De andra ombudsmännen

JO, Justitieombudsmannen

Utreder anmälningar mot myndigheter eller tjänstemän hos myndigheter

www.jo.se

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

www.do.se

Barn- och elevombudet

http://www.skolverket.se/

Regering och riksdag

Regeringen

Regeringskansliet med departementens arbetsuppgifter, lagstiftningsförslag, utredningar, pressmeddelanden m.m.

www.regeringen.se

Jämställdhetsenheten vid näringsdepartementet

www.regeringen.se/sb/d/2593

Mänskliga rättigheter

Regeringens hemsida om mänskliga rättigheter.

www.manskligarattigheter.se

Riksdagen

Riksdagens hemsida med information om riksdagsarbetet.

www.riksdagen.se

Myndigheter

Skolverket

www.skolverket.se

Nationellt resurscentrum för kvinnor

Arbetar med regional utveckling

www.nutek.se

Sverige.se

Har ersatt SverigeDirekt och är startpunkten för sökningar på alla webbplatser inom den svenska offentliga sektorn.

www.sverige.se

Svenska ESF-Rådet

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta och informera om Europeiska socialfondens program i Sverige.

www.esf.se

Fackliga organisationer

LO

www.lo.se

TCO

www.tco.se

SACO

www.saco.se

Arbetsgivarorganisationer

Svenskt Näringsliv

www.svensktnaringsliv.se

Arbetsgivarverket

www.arbetsgivarverket.se

Sveriges Kommuner och Landsting

www.skl.se

Arbetsgivaralliansen

www.arbetsgivaralliansen.se

Forskning

Nationella sekretariatet för genusforskning

Informerar om genusforskningen i landet.

www.genus.gu.se

Intresseorganisationer

KvinnorKan

Kvinnor och män – sida vid sida på lika villkor

www.kvinnorkan.se

Statistik

Statistiska centralbyrån

Har mycket statistik om kvinnor och män.

www.scb.se

Internationellt

European Women´s Lobby

Arbetar med att få upp kvinnofrågor på EU-parlamentets agenda

www.womenlobby.org

Övrigt

Arbetsmiljöupplysningen

Portal med information från ett trettiotal aktörer inom arbetsmiljöområdet

www.arbetsmiljoupplysningen.se