Löner

Du som är arbetsgivare måste varje år kartlägga och analysera kvinnors och mäns löner på arbetsplatsen i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har samband med kön.

Varför?

lonDet finns fortfarande påtagliga löneskillnader mellan kvinnor och män i Sverige. I genomsnitt har kvinnor 83 procent av männens löner vid heltidsarbete. Skillnaden har varit stabil i många år.

Även om man tar hänsyn bland annat till skillnader i ålder, utbildning, sektor och yrke mellan kvinnor och män återstår en oförklarad löneskillnad på cirka 7 procent. Skillnaden förklaras bland annat med att män oftare än kvinnor blir chefer. En del utgörs också av lönediskriminering som drabbar kvinnor.

Vanligtvis har kvinnor och män olika arbeten, eftersom den svenska arbetsmarknaden är extremt könsuppdelad. Nära 90 procent av arbetskraften finns i yrken som domineras av ena könet. Det leder till att många yrken har blivit ”könsmärkta”. Omedvetna eller ibland medvetna värderingar gör att kvinnodominerade arbeten ofta har lägre status och betalas sämre än mansdominerade arbeten. När andelen kvinnor ökar i ett yrke riskerar löneutvecklingen att bromsas.

Hur stor denna så kallade värdediskriminering är kan inte anges i exakta siffror. Men den har blivit synlig på vissa arbetsplatser som genomfört könsneutral arbetsvärdering. Där har kvinnodominerade arbeten med låg lön visat sig vara likvärdiga utifrån kraven i arbetet i jämförelse med välbetalda manliga jobb. Den traditionella lönerangordningen mellan yrkesgrupper har behövt ändras.

Hur?

Du ska aktivt förhindra osakliga löneskillnader och åtgärda de skillnader som beror på kön genom att:

  • Kartlägga och analysera bestämmelser och praxis om lön.
  • Kartlägga löneskillnader mellan kvinnor och män med lika och likvärdiga arbeten.
  • Analysera om eventuella skillnader har ett direkt eller ett indirekt samband med kön.
  • Göra upp en handlingsplan för att rätta till skillnaderna med konkreta åtaganden och tidsplan. Detta gäller dig som är arbetsgivare för 10 eller fler anställda.

Lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner

Alla arbetsgivare ska årligen kartlägga och analysera bestämmelser och praxis om lön och andra anställningsvillkor samt skillnader i lön mellan kvinnor och män. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön.

Efter att du har gått igenom bestämmelser och praxis ska du göra två slags lönejämförelser:

  1. Mellan kvinnor och män som har lika arbete
  2. Mellan grupper av arbetstagare som anses ha likvärdigt arbete. För att ta ställning till om osakliga löneskillnader som beror på kön finns, ska du jämföra kraven i arbetena för yrken som är eller brukar anses som kvinnodominerade med yrken som inte är kvinnodominerade.

Du ska bedöma om eventuella löneskillnader för individer eller grupper har samband med kön.

Ett arbete är likvärdigt med ett annat arbete om de sammantagna kraven är lika. Bedömningen av kraven kan göras med kriterier som kunskap och färdigheter, ansvar och ansträngning. Arbetsvärdering (se faktaruta) är ett bra verktyg för att bedöma kraven i arbetet, men inte ett lagkrav. Det är enbart en strukturell genomgång som krävs av lagen.

Du som har tio eller fler anställda ska varje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner. Den ska innehålla resultatet av kartläggningen och analysen, de lönejusteringar och andra åtgärder som kan behövas samt en tidsplan och kostnadsberäkning för åtgärderna. Finns det löneskillnader mellan kvinnor och män med lika eller likvärdiga arbeten ska dessa förklaras alternativt justeras. Lönekartläggning ska göras i samverkan med arbetstagarna. Facklig organisation med kollektivavtal har rätt att få den löneinformation som behövs för att kunna medverka i kartläggningen.

Se även information kring jämställdhetsplaner.