Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplaner och förebyggande arbete, alla större företag behöver en jämställdhetsplan.

Du som är arbetsgivare måste arbeta aktivt och målinriktat för att förhindra könsdiskriminering och för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. Du ska göra det i samverkan med de anställda (exempelvis genom facket). Du som har 10 eller fler anställda ska redovisa ditt arbete skriftligt i en jämställdhetsplan.

En jämställdhetsplan

Du ska arbeta för jämställdhet på dessa områden: 

  • Arbetsförhållanden
  • Föräldraskap och förvärvsarbete
  • Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön
  • Rekrytering
  • Löner

Jämställdhetsplanen

Arbetsgivare med tio eller fler anställda ska varje år göra en jämställdhetsplan. I jämställdhetsplanen ska du behandla ovanstående områden och den ska alltid utgå från den egna arbetsplatsens verkliga, lokala behov.

1.) Kartläggning

Första steget är en omsorgsfull kartläggning av den egna arbetsplatsen utifrån jämställdhetssynpunkt. Kartläggningen ska synliggöra vilka skillnader som kan finnas mellan kvinnliga och manliga anställdas villkor, var det finns brister i jämställdhet och var åtgärder alltså behöver sättas in. Det kan handla om könsuppdelad statistik vad gäller till exempel hel- och deltid, löner, sjukfrånvaro, arbetsskador osv. Ett bra komplement till sådan statistik kan vara att göra en enkätundersökning bland de anställda.

2.) Utvärderingsbara mål

Därefter ska du ställa upp mål för de förbättringar som behöver uppnås. Målen ska vara utvärderingsbara.

3.) Konkreta åtgärder

För varje område ska du sedan ange vilka konkreta åtgärder som behövs för att förbättra brister i jämställdheten och när de ska genomföras. Det behövs för att planen ska kunna utvärderas vid årets slut. Lagen kräver nämligen att varje års jämställdhetsplan ska innehålla en redovisning över hur fjolårets jämställdhetsåtgärder genomförts.

JämO granskar och utbildar

JämO kan ge dig som arbetsgivare eller arbetstagare på din arbetsplats utbildning, information och råd om planernas utformning och det aktiva jämställdhetsarbetet i stort. JämO granskar också jämställdhetsplaner och handlingsplaner för jämställda löner. Plangranskningar sker antingen på JämOs eget initiativ eller efter en anmälan.

JämO utreder också anmälningar från anställda eller fackföreningar om att arbetsgivare inte följer sina planer.

Förbjudet att bestraffa!

Om en anställd påtalar brister i det aktiva jämställdhetsarbetet eller anmäler dig som arbetsgivare för att du inte arbetar aktivt för att främja jämställdhet så som jämställdhetslagen säger, får du inte utsätta henne eller honom för repressalier, (till exempel orimlig beordrad övertid, större arbetsbelastning, underkvalificerade arbetsuppgifter osv). Förbudet mot repressalier gäller även i förhållandet till arbetssökande, yrkespraktikanter och inhyrd och inlånad arbetskraft.

Om jämställdhet och offentlig upphandling

JämO har utarbetat rekommendationer till myndigheter och andra offentliga organ som vid offentliga upphandlingar vill tillämpa antidiskrimineringsklausuler och i samband med det kontrollera anbudsgivarnas jämställdhetsarbete. De rekommendationerna samt en sammanställning över regelverket och allmänna råd från NOU (Nämnden för offentlig upphandling) kan du ladda ned här.