Jämställdhetsombudsmannen

JämO har upphört som myndighet. Den 1 januari 2009 slogs myndigheten samman med Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och Handikappombudsmannen till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Samtidigt ersattes de gamla lagarna med ny lagstiftning. En del material på denna sida kan därför vara inaktuellt.

Detta är ett Resurs Arkiv

Allt material på denna site är historiskt material. Det är bevarat för eftervärlden av rent historiskt intresse. En kulturgärning.

Det ger dig möjlighet att få en inblick i hur det var när JämO fanns. Du kan se en del av den information som fanns på hemsidan då. Du kan få mer kunskap om JämO och de olika ombudsmännen (eller var det ombudskvinnorna?). Och du kan läsa om jämställdhet.

Carin HertnäsAnna Nyström

Aktuellt material?

Vill du ta del av aktuellt material för jämställdhet ska du kolla in DO:s hemsida istället.

JämO lades ned

Den här informationen kunde du hitta på JämO:s hemsida när JämO skulle läggas ned:

Från och med den 1 januari 2009 avvecklas Jämställdhetsombudsmannen, JämO. Myndigheten slås ihop med de tre andra ombudsmännen mot diskriminering; Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och Handikappombudsmannen till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

jämställdhetsombudsmannen

Riksdagen har beslutat att de fyra diskrimineringsombudsmännen, JämO, HomO, DO och HO, ska slås samman till en myndighet, Diskrimineringsombudsmannen. De nuvarande diskrimineringslagarna slås samman till en lag. Ny Diskrimineringsombudsman blir Katri Linna, fd Ombudsman mot etnisk diskriminering.

Det innebär att du som har blivit könsdiskriminerad från och med den 1 januari 2009 får vända dig till Diskrimineringsombudsmannen.

Den nya lagen kommer förutom att motverka diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder även gälla skydd mot diskriminering på grund av ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Exempelvis blir diskriminering av alla transpersoner att förbjuden.

Den nya lagen kommer att ha ett diskrimineringsskydd som gäller fler situationer än idag. Bland annat kommer skyddet mot diskriminering att gälla studerande och sökande till folkhögskolor samt publik vid offentliga tillställningar, såsom konserter eller möten. Även värnpliktiga kommer att skyddas mot diskriminering. Det kommer också att bli förbjudet för personal inom socialtjänsten eller inom hälso- och sjukvården att diskriminera patienter, klienter och så vidare på grund av kön. Den nya lagen ger även bättre förutsättningar för en högre ersättning för den som blivit utsatt för diskriminering.

Andra nyheter är att arbetsgivare vart tredje år ska upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete, istället för varje år, som lagen föreskriver idag. Idag omfattar plankravet alla arbetsgivare med minst tio anställda, i den nya lagen ligger gränsen vid minst 25 anställda. Alla arbetsgivare, även små, kommer dock även i fortsättningen att ha en skyldighet att bedriva ett aktivt förebyggande jämställdhetsarbete.

Du som har fler frågor om förändringarna är välkommen att höra av dig till Diskrimineringsombudsmannen.